Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle klachten dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de levering bij aangetekend schrijven aan de verkoper medegedeeld. Na deze termijn wordt geen klacht meer aangenomen.
  2. Alle facturen blijven betaalbaar te Zele.
  3. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar.
  4. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
  5. Leveringstermijnen zijn bij benadering gegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  6. De persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik en promoacties van onze onderneming. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (bescherming van de privacy) heeft u het recht deze gegevens in te zien en, indien nodig, te wijzigen.
  7. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet - + 1 % verwijlintrest per maand + forfaitaire schadevergoeding van € 50,00.
  8. De goederen blijven eigendom va de verkoper zolang de verschuldigde koopsom niet volledig werd voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.